FizWeb

Elektromágnesség emelt szint - Tichy Géza (2016) 1. Elektrosztatika alapegyenletei: Coulomb törvény, szuperpozíció, töltésre ható erő, térerősség, Gauss törvény, Az elektromos tér vonalintegrálja, erővonalak.

 2. Elektrosztatikus potenciál: Térerősség és potenciál kapcsolata. Ekvipotenciális felületek, monopol, dipól és kvadrupól.

 3. Vezetők elektromos térben, kondenzátorok: Térerősség és potenciál vezetők felületénél, felületi töltéssűrűség, kapacitás fogalma, sík henger és gömbkondenzátor, áramkör kapacitásokkal, elektrosztatikus tér energiája és energiasűrűsége.

 4. Dielektrikumok: Szigetelők és elektrétek, a polarizáció fogalma, polarizációs töltéssűrűség, eltolási vektor, a Gauss törvény dielektrikumok esetén, határfeltételek, kontaktpotenciál, dörzselektromosság.

 5. Mozgó töltések, áramok: Töltések és áramok, töltésmegmaradás, Ohm törvény, fémek, szupravezetők, elektrolitok, félvezetők, gázok és vákuum vezetési tulajdonságai, áramforrások, akkumulátorok, termofeszültség.

 6. Kirchhoff törvények: Kirchhoff törvények származtatása, ablak módszer, lineáris és nemlineáris hálózatok.

 7. Mágneses alapjelenségek: Lorentz erő, mágneses tér, mágneses tér alapegyenletei, két áram kölcsönhatása, az áramerősség definíciója, Biot-Savart formula.

 8. Mágneses anyagok: Mágnesezettség, H és B vektor, ferromágneses, paramágneses és diamágneses anyagok, hiszterézis.

 9. Mágneses indukció: Nyugalmi és mozgási indukció, tekercs, szolenoid, toroid, önindukció és kölcsönös indukció fogalma, transzformátor, mágneses tér energiája, ki és bekapcsolási jelenségek.

 10. Struct, union, enum, malloc, free.

 11. Elektromos energia előállítása és szállítása: Erőművek, generátor és dinamó, elektromos energiatermelés, villanymotorok.

 12. Elektromos hullámok: Hertz kísérlete, eltolási áram, teljes Maxwell egyenletek, hullámegyenlet, síkhullám és gömbhullám, fénytörés törvénye, Fresnel képletek, rádióhullám, mikrohullám, fény, röntgen és gamma-sugárzás.

 13. Az elektromágneses tér, mint anyag: Elektromágneses tér energiasűrűsége, energiaáramsűrűsége, Poynting vektor, a tér impulzusa és impulzusnyomatéka, Einstein-de Haas kísérlet.

 14. Az elektromos töltés alapjai: Thomson kísérletei elektronokkal, töltés mozgása elektromos és mágneses térben, katódsugárcső, elektronmikroszkóp, Millikan-kísérlet. Aharonov-Bohm és Stern-Gerlach- kísérlet. Klasszikus elektronsugár.

 15. Természeti elektromágneses jelenségek: Rádióhullámok terjedése, plazma, Föld mágnessége. Föld elektrosztatikus potenciálja, zivatar.